Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πάγια δέσμευση για το Ταμείο Ευημερίας των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ (στο εφεξής "Το TEY-ATHK", "Εμείς", "Ταμείο",).

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) 2016/679.

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Βασικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό υπαλλήλου, αριθμό δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επαρχία, ταχυδρομικό κώδικα, το γένος, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία πρόσληψης, ημερομηνία αφυπηρέτησης και στοιχεία συζύγου και παιδιών).

2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας προς τα μέλη του Ταμείου στο πλαίσιο των σκοπών του Ταμείου ως αυτοί καθορίζονται στο Καταστατικό του καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης του Ταμείου με τις υποχρεώσεις του προς την κείμενη νομοθεσία. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και λοιπών ενημερώσεων των εκδηλώσεων του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εγγραφεί στη λίστα παραληπτών τέτοιων ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ότι δεν έχετε δηλώσει την αντίρρησή σας ως προς τη χρήση αυτή.

Για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ή/και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις, η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Ταμείο δεσμεύεται να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες. 

Κατ΄ εξαίρεση, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα:

(α) στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας, και 

(β) σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς το Ταμείο, όπως παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ), παρόχους υπηρεσιών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία και εταιρείες λεωφορείων), παρόχους νομικών συμβουλών, παρόχους υπηρεσιών οικονομικού ή άλλων ειδών ελέγχων, παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης συγκροτήματος ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς και/ή προς εσάς. 

Όταν οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών εκτελούν υπηρεσίες προς εμάς, ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και συνεπώς επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Ταμείου και δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων για ίδιο όφελος.

4. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πρωταρχικό μας σκοπό. Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνομης καταστροφής ή απώλειας.

5. Χρονικό Διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας όσο είσαστε μέλη του Ταμείου.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από το Ταμείο. Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον εργοδότη.

Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργεί το Ταμείο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ταμείου στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: panagiotis.fattas@cyta.com.cy

Το Ταμείο έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά σας, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Διαφανείς πληροφορίες, επικοινωνία και λεπτομέρειες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

  Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε αντίγραφα των δεδομένων σας ελεύθερα και σε κατανοητή μορφή. Μετά την αίτησή σας, το Ταμείο θα παράσχει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός ενός μηνός από την εξάσκηση του δικαιώματος σας. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατά δύο επιπλέον μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, το Ταμείο θα σας ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης.

 • Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου που συλλέγει τα δεδομένα σας, τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

 • Δικαίωμα πρόσβασης

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εντούτοις, για οποιαδήποτε επιπλέον αιτήματα θα ζητηθούν, το Ταμείο μπορεί να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα.

 • Δικαίωμα διόρθωσης

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Ταμείο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

 • Δικαίωμα διαγραφής

  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ελέγχονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία.
  Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που το Ταμείο διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 παράγραφος 1 γ) του Γ.Κ.Π.Δ, το Ταμείο μπορεί να αντιταχθεί σε μια τέτοια απαίτηση και να διατηρήσει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται ούτως ώστε να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει στο Ταμείο, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί προσωπικά δεδομένα.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Ταμείο επεξεργάζεται νομίμως τέτοια δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1,γ), το Ταμείο θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων.

 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ

  Έχετε το δικαίωμα στη μη λήψη αποφάσεων για εσάς, βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα σχετικά με εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
   
 • Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

  Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτή τη πολιτική.


Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων (pdf)