Άρθρο 5: ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

1. Τακτικοί, οι οποίοι προέρχονται από:

(α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών
(β) Τις συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και εισπράττονται κάθε μήνα. Νοείται ότι προσωπικό της ΑΤΗΚ το οποίο εγγράφεται μέλος του Σωματείου σε χρόνο μεταγενέστερο της πρόσληψής του, υποχρεούται στην καταβολή όλων των οφειλόμενων συνδρομών από την πρόσληψή του μέχρι την ημέρα που εγγράφεται μέλος του Σωματείου, εκτός εάν, ομόφωνα, ήθελε αποφασίσει άλλως πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
(γ) Τα ποσά τα καταβαλλόμενα από την ΑΤΗΚ, όπως προνοούνται από τις Συλλογικές Συμβάσεις.

2. Έκτακτοι, οι οποίοι προέρχονται από:

(α) Έκτακτες Εισφορές.
(β) Δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές, εράνους και/ή εθελοντικές εισφορές.
(γ) Έσοδα από παραστάσεις και/ή εκδηλώσεις, πολιτιστικές ή άλλες.
(δ) Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου.
(ε) Οιονδήποτε πρόστιμο και/ή χρηματική ποινή, την οποία η ΑΤΗΚ επιβάλλει σε προσωπικό της, συνεπεία πειθαρχικού αδικήματος του προσωπικού αυτού.