Άρθρο 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν δικαίωμα:

(α) Ελεύθερης εισόδου στα οικήματα του Σωματείου.
(β) Συμμετοχής στις δραστηριότητες και/ή εκδηλώσεις πολιτιστικές και άλλες που διοργανώνει το Σωματείο μέσα στα πλαίσια των σκοπών του.
(γ) Να παραιτηθούν από μέλη με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού τακτοποιήσουν όλες τις μέχρι την παραίτηση οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σωματείο.
(δ) Να παρίστανται και να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι, μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο Σωματείο δεν δικαιούται να διορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.
(ε) Να ενημερώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις του, την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και γενικά για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.
(στ) Υποβολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, προτάσεων, εισηγήσεων, απόψεων και/ή παραπόνων για τις δραστηριότητες του Σωματείου.