Άρθρο 19: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Τα καθήκοντα του Ταμία είναι:

(α) Τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία που σχετίζονται με το ταμείο του Σωματείου.
(β) Φροντίζει για την είσπραξη κάθε είδους εισοδήματος του Σωματείου, εκδίδοντας σχετικές αποδείξεις και εκτελεί τις πληρωμές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
(γ) Οφείλει να παρουσιάζει όλα τα σχετικά βιβλία και οικονομικά αρχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, όταν τα ζητήσουν για έλεγχο.
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάσταση του Ταμείου του Σωματείου και των μελών που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
(ε) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, όλες τις εντολές πληρωμής καθώς και για ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του Σωματείου.
(στ) Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους παραδίδει όλα τα οικονομικά αρχεία και στοιχεία στους Εγκεκριμένους Ελεγκτές, τους οποίους εκλέγει η Γενική Συνέλευση, για το σχετικό ταμειακό έλεγχο και την ετοιμασία οικονομικής έκθεσης από τους Ελεγκτές.